INCONSTITUCIONALITAT DE L’IIVTNU EN CAS DE VENDA AMB PÈRDUA PATRIMONIAL

 

Una recent sentència permetria la reclamació als Ajuntaments de tots els pagaments efectuats per aquest impost en aquest supòsit, en els últims 4 exercicis fiscals.

 

penal-economico

Aquells que hagin venut el seu habitatge sense beneficis pel que fa al preu de compra no tenen per què pagar la plusvàlua municipal (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans o IIVTNU).

Una sentència del Tribunal Constitucional del mes de febrer de 2017 així ho estableix en el cas de la Hisenda Foral de Guipúscoa, però que en ser dictada pel nostre més alt Tribunal permet estendre aquesta doctrina a la resta de l’Estat.

Això no implica que se suprimeixi el tribut ni que no hagin de pagar-ho els que sí que obtinguin beneficis; simplement introdueix una excepció en el cas que no hi hagi a l’entendre que no es produeix el fet imposable i, per tant, és inconstitucional cobrar per això.

És un impost que recau sobre qui ven, que es veu obligat a abonar tant si l’operació li ha reportat guanys o pèrdues, és a dir, plusvàlues o minusvalideses. I també ho suporta la víctima d’una execució hipotecària, que a més de perdre el seu habitatge, ha d’abonar aquest impost.

La plusvàlua municipal també està present en les herències i donacions, ja que també es produeix la transmissió d’una propietat. En ambdós casos, el seu pagament correspon a qui rep l’herència o la donació i, en el cas dels primers, sol ser la principal càrrega tributària que han de suportar els mateixos quan dins del patrimoni del mort es troben béns immobles amb una elevada antiguitat.

Un altre exemple molt habitual de vendes o alienacions amb pèrdues sol ser les dacions en pagament dels habitatges, que es cedeixen al banc a canvi de la condonació del pagament de la resta d’hipoteca que queda per pagar.

Aquesta Sentència empara la reclamació als Ajuntaments de totes aquelles plusvàlues ja pagades per contribuents que es troben en tots aquests casos, en els últims 4 anys.

 

0 Comentarios

Contesta

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?