INCONSTITUCIONALITAT DE L’IIVTNU EN CAS DE VENDA AMB PÈRDUA PATRIMONIAL+

INCONSTITUCIONALITAT DE L’IIVTNU EN CAS DE VENDA AMB PÈRDUA PATRIMONIAL